Make your own free website on Tripod.com
TALUMPATI PARA SA lKA-125 PAGDIRIWANG NG ARAW NG PAGGAWA

EDSA SHRINE, MA YO 1, 2001

(PAGBATI)

UNANG-UNA, BINABATI NAMIN ANG LAHAT, LALO NA ANG MANGGAGAWANG PILIPINO, SA DAKILANG ARAW NA ITO -ANG IKASANDAAN DALAWAMPU'T-LIMANG ANIBERSARYO NG PAGDIRIWANG NG ARAW NG PAGGAWA. BAGAMAN NAGING NAKATATAKOT ANG MADALING-ARAW NG MA YO UNO, NAGDIRIWANG PA RIN ANG BAYAN, SAPAGKAT SA AWA NG DIYOS AT GITING NG SAMBAYANANG PILIPINO, NANAIG ANG DEMOKRASYANG IPINAGLALABAN NATING LAHAT. NASUGPO ANG PAKANA NG MGA OPORTUNISTANG POLITIKO NA NAGSAMANTALA SA MGA KARAINGAN NG MASANG PILIPINO UPANG ISULONG ANG SARILI NILANG MALAGIM NA AMBISYON. KAYA NAGDIRIWANG TAYO NGAYONG UNANG ARAW NG MAYO HINDI LAMANG PARA SA MGA MANGGAGAWA, KUNDI PARA SA DEMOKRASYA

MABUHAY ANG MANGGAGAWANG PILIPINO! MABUHAY.  ANG SAMBAYANANG PILIPINO! MABUHAY ANG DIWA AT ADHIKAIN NG EDSA DOS -DIYOS, BAYAN, KALAYAAN, KATARUNGAN, KABAYANIHAN AT KAPAYAPAAN!

IPAGBUNYI RIN NATIN ANG MGA MAGIGITING NA PULlS AT KAWAL NG PHILIPPINE NATIONAL POLICE AT  ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES. HINDI LAMANG NILA IPINAGTANGGOL ANG PAMAHALAAN NG REPUBLIKA NG PILIPINAS. SA PANGKALAHATAN, IGINALANG DIN NILA ANG MGA KARAPATAN AT KATIWASAYAN NG MGA MAMAMAYAN, PATI ANG MGA DEMONSTRADOR NA LUMUSOB SA MALAKANYANG.

SALAMAT SA PATAKARANG MAXIMUM TOLERANCE NA PINAIRAL NG MGA PULlS AT SUNDALO, HINDI NATUPAD ANG PAKAY NG MGA PROMOTOR NG MARTSA SA MALAKANY ANG: ANG PAGDANAK NG , DUGO SA MENDIOLA. MABUHAY ANG PAMBANSANG PULIYSA AT ANG SANDATAHANG LAKAS NG PILIPINAS!

HABANG NAGDIRIWANG TAYO, KAILANGAN DIN NATING MAGMATYAG AT MAGSlKAP. SA KABILA NG PAGKABIGO NILA KANINANG UMAGA, HINDI MAGLALAHO BASTA-BASTA ANG MGA NAGPAKANA NG KAGULUHAN KAGABI. DAPAT NATING TALASAN ANG MATA AT TIBAYAN ANG LOOB LABAN SA ANUMANG BAGONG PAGBABANT A SA DEMOKRASYA AT SAMBAYANAN. AT DAPAT DING PAG-IBAYUHIN ANG PAGSISIKAP NATING LAHAT UPANG MAGHILOM ANG BAYAN AT MAWAKASAN ANG KAHIRAPAN, PANG-AAPI AT PAGSASAMANTALA. DAPAT MAKITA NG MGA KABABAYAN NATING API AT DUKHA NA TUNAY SILANG MAKIKINABANG AT MAKAAAHON SA LIPUNAN. KUNG HINDI, LAGING SASAMANTALAHIN NG MGA OPORTUNISTA ANG KARAINGAN NG MAHIHIRAP.

KAYA NANANAWAGAN KAMI SA INYO, MGA KAPWA NAMING PILIPINO AT OBRERO. MANGGAGAWA TAYONG LAHAT, MAGING MAGSASAKA, MANEDYER O MANGINGISDA; KAWAL, KARPINTERO O KATULONG; PIYON, PULlS O PANGULO. IBIG NATING LAHAT NA MAKAPAGTRABAHO NANG MAPAYAPA, ALINSUNOD SA BATAS, UPANG MAKAPAGPUNDAR NG MAGANDANG BUHAY PARA SA SARILI AT PAMIL YA. NANANAWAGAN KAMI SA INYO ALANG-ALANG SA INANG BAYAN AT SA MGA KABABAYAN NATING NANGANGAMBA O NANGANGANIB DAHIL SA MGA PANGYAYARI NITONG NAKARAANG LINGGO.

DAPAT NATING PAG-IBAYUHIN ANG PAGHILOM NG BAYAN, NA LALONG KAILANGAN NGAYON, MATAPOS ANG KARAHASAN SA MENDIOLA AT ANG GALIT AT PAGKAMUHI NA PINAGSIKLAB DITO SA EDSA NG MGA POLITIKONG OPORTUNISTA. NAPAKALUNGKOT NA DITO SA SINILANGAN NG PEOPLE POWER, ANG MAPAYAPANG LAKAS NG BAYAN PARA SA PAGBABAGO, DITO PA NAGMULA ANG MADLANG NAGTANGKANG GUMAMIT NG DAHAS UPANG PABAGSAKIN ANG PAMAHALMN NATING DEMOKRATIKO. AT SA HALIP NG KILUSANG NAGBUBUKLOD SA MAHIRAP AT MAYAMAN, ITONG TINAGURIANG "POOR PEOPLE POWER" AY PAG-AWAYIN ANG MGA ANTAS SA LIPUNAN.

PAANO MAGHIHILOM ANG BAYAN?

UNA, DAPAT MAGKAISA TAYO SA PAGTATAGUYOD SA ATING DEMOKRASYA, ALINSUNOD SA SALIGANG-BATAS AT SA ILALIM NG PANGULO AT PAMAHALAANG PATULOY NA NAGPAPATAKBO NG BANSA AT PAGPAPAIRAL NG BATAS AT KAAYUSAN. NAKAHANDA ANG PHILIPPINE NATIONAL POLICE AT ANG SANDATAHANG LAKAS NA LUMABAN SA MGA PUWERSA NG LIGALIG NA NAGSASAMANTALA SA PASENSIYA NG GOBYERNO AT SA PAGGALANG NATIN SA KARAPATAN. HINDI NAMIN PAPAYAGANG MANAKIT, MANIRA O LUMABAG SA BATAS ANG SINUMAN. AT TUTUGISIN NANG WALANG HUMPAY ANG MGA KAAWAY NG DEMOKRASYA, LALO NA ANG MGA OPORTUNISTANG POLITIKO NA NAGSASAMANTALA SA MGA KARAINGAN NG MADLA UPANG MAGREBELDE SA PAMAHALAAN AT SALIGANG-BATAS. SOBRA NA, TAMA NA, ORAS NA UPANG MANINDIGAN ANG BANSA.

PANGALAWA, DAPAT PATUNAYAN SA LAHAT, LALO NA SA MGA TAGAPAGTAGUYOD NI JOSEPH ESTRADA, NA BIBIGYAN NG KATARUNGAN AT PAGGALANG ANG DATING PANGULO. TINITIYAK NG PAMAHALAANG MACAPAGAL-ARROYO NA HINDI MAGKUKULANG SA DANGAL, PANGANGALAGA AT GINHAWA ANG PAGTRATO KAY ESTRADA AT SA ANAK NIYANG SI JINGGOY. AT BIBIGYAN SILA NG SANDIGANBAYAN NG PAGKAKATAONG TUMUGON SA MGA PARATANG SA KANILA. SA KABILANG DAKO, NAKAKULONG SILA SA UTOS NG KORTE, A YON SA BATAS NG PANDARAMBONG O PLUNDER. AT AYON SA BATAS NA SINANG-AYUNAN NI ESTRADA MISMO NOONG SENADOR SlYA, KUNG MALAKI ANG EBIDENSIYA LABAN SA IPINAGSASAKDAL, KAILANGANG IKULONG SIYA UPANG HINDI TUMAKAS. MAY BABAENG OPISYAL NG BIR NA TATLONG T AON NANG NAKAPIIT SA SAKDAL NA PANDARAMBONG. HINDI DAPAT MAIBA ANG TRATO SA MAG-AMANG ESTRADA.

PANGATLO AT PINAKAMAHALAGA, KAILANGANG PATUNAYAN NG SAMBAYANANG PILIPINO NA WALANG SULOK NG KAPULUAN, WALANG ANTAS NG LIPUNAN, WALA SINUMANG MAMAMAYAN, GMNO MANG KAHAMAK AT MUNTI, ANG PABABAYAANG MALULONG SA KARALITAAN AT KAAPIHAN NANG WALANG SAKLOLO O PAG-ASA. KAYA NAMAN ISA SA MGA PANGUNAHING TUNTUNIN NG ADMINISTRASYONG MACAPAGAL-ARROYO ANG PAG-AANGAT NG LAHAT NG MAHIHIRAP SA LOOB NG SAMPUNG TAON. ITO ANG KAILANGAN UPANG MAGKAROON NG TUNAY NA DEMOKRASYA PARA SA LAHAT NG PILIPINO. WALANG BOTANTENG NABIBILI DAHIL SA KAHIRAPAN. WALANG DEMONSTRADOR NA NALILINLANG DAHIL SA KAMANGMANGAN. ALANG MAMAMAYAN GAPI NA KAILANGANG GUMAMIT NG DAHAS DAHIL WALA SIYANG TINIG SA PAMAHALAAN AT LIPUNAN.

KAYA NAMAN SA ARAW NA ITO--ANG KAARAWAN NG MANGGAGAWA AT NG PAGWAWAGI NG DEMOKRASYA. ISUSULONG PAMAHALAANG MACAPAGAL-ARROYO ANG PAGHILOM NG BAYAN AT PAG-ANGAT NG DUKHA. SA MGA LINGGO AT BUWANG DARATING, MARAMING PANUKALA AT PROGRAMA ANG IPATUTUPAD PARA SA MANGGAGAWA, MAGSASAKA, MANGINGISDA, MARALITANG LUNGSOD AT IBA PANG BAHAGI NG LIPUNAN NA NAPAG-IWANAN NG KAUNLARAN. SA PAMAMAGITAN NG MGA PROGRAMANG ITO AT SA WALANG HUMPAY NA NAKIKIPAGPANAYAM NG GOBYERNO SA MGA SEKTOR NA NANGANGAILANGAN, MAKIKIISA SA ATING DEMOKRASYA ANG LAHAT NG PILIPINO. UMAASA RIN KAMI NA MAGIGING HUWARAN ANG MGA PROGRAMA NG PAMAHALAAN UPANG MAGMALASAKIT DIN SA MARALITA ANG MGA PILIPINONG NAKAAANGAT SA BUHAY.

IBIG NG MGA OPORTUNISTANG PAG-AWAYIN ANG MAHIRAP AT MAYAMAN. MALI AT KONTRA SA KRISTIYANISMO ANG GAYONG PAGLALABAN NG MGA ANTAS SA LIPUNAN. SA HALIP, DAPAT MAGMALASAKIT AT MAGMAGANDANG-LOOB ANG MAYAYAMAN SA MAHIHIRAP. DAPAT IGALANG ANG KARAPATAN NILA AT IBIGAY SA KANILA ANG NARARAPAT AYON SA KATARUNGAN AT PAGKAKATAONG PANTAY-PANTAY PARA SA LAHAT. SA GAYONG PARAAN LAMANG TUNAY AT LUBUSANG MAGHIHILOM ANG MUTYA NATING BAYAN.
IBIG KO NGAYONG TUKUYIN ANG MGA PROGRAMA NG PAMAHALMN PARA SA MANGGAGAWA, SAMPU NG MGA MAGSASAKA, MANGINGISDA AT IBA PANG SEKTOR NA NANGANGAILANGAN. TUTUMBOK SA MGA SUSING USAPIN NG MGA BATAYANG SEKTOR NG LIPUNAN ANG MGA PANUKALANG IBABALANGKAS KO NGAYON.

ANG ILAN SA AKING IBABALANGKAS NGA YON AY TINATAYANG TUTUMBOK SA MGA SUSING ISYU NG MARALITA AT MGA BATAYANG SEKTOR NG LIPUNAN.

PARA SA KABABAIHAN

1. MAGTITIYAK NG KARAMPATANG BATAYANG SERBISYO PARA SA KABABAIHANG MANGGAGAWA TULAD NG KALUSUGAN, PROTEKSIYON LABAN SA KARAHASAN, AT MGA SERBISYONG DAY CARE SA PAGAWAAN AT PAMAYANAN.
2. SINUSUPORTAHAN KO ANG PAGPAPALAWIG NG MAKABULUHANG PARTISIPASYON NG KABABAIHAN
3. PAG-IIBAYUHIN NATIN ANG PAMAMAHAGI NG MGA LUPAIN PARA SA MGA NAGBUBUNGKAL NITO. TIYAK NA LALAMPASAN NATIN ANG PAMAMAHAGING IPINATUPAD NG NAKARAANG ADMINITRASYON, AT BUONG-LAKAS NATING HAHANAPIN ANG KARAMPATANG PONDO UPANG MATAPOSANG IMPLEMENTASYON NG AGRARIAN REFORM PROGRAM SA TAONG 2004.
4. PARA SA MGA MAGSASAKANG NABIYAYAAN NA NG CERTIFICATES OF LAND OWNERSHIP AWARD (CLOA), GAGAMITIN KO ANG BUONG LAKAS NG LAHAT NG MGAAHENSIYA NG PAMAHALAAN KO UPANG ILAGAK O I-INSTALL ANG LAHAT NG MAY CLOA.
5. AT BILANG KONGKRETONG PATUNAY SA SAMBAYANAN NG PAGTATAYANG ITO, UUMPISAHAN KO ANG PAMAMAHAGI MISMO SA MGA LUPAIN NG AKING PAMIL YA'T ANGKAN. IPINAG-UTOS KO NA NOONG NAKARAANG BUWAN NA SIMULAN NA NG HUDCC ANG PROSESO NG PAGLIPAT NG MACARAIG ESTATE SA LUNGSOD NG ILIGAN, NA MINANA KO SA AKING MAHAL NA INA AT ANG MAY 1 ,OOO-EKTARYANG TUASON ESTATE SA NEGROS OCCIDENTAL, NA PAGMAMAY-ARI NG AKING ASAWA.
6. NANINIWALA AKO NA ANG KONTROBERSIYA UKOL SA COCONUT LEVY AY DAPAT NANG MARESOLBA NA MAY KARAMPATANG PAGKILALA SA MGA MALIIT NA MAGNINIYOG. UKOL DITO, NANINIWALA AKO NA ANG NASABING COCO LEVY AY ISANG PAMPUBLIKONG PONDO, AT SA PAGPAPAWALANG-BISA NG EXECUTIVE ORDER 313 NA IPINATUPAD NI GINOONG ESTRADA.

PATUNGKOL SA MGA IBANG REPORMANG MAGSUSULONG NG MODERNISASYON NG AGRIKUL TURA, NAGLAAN NA ANG AKING ADMINISTRASYON NG HALAGANG P20 BILYON UPANG IPATUPAD NANG MARlIN ANG AGRICULTURE AND FISHERIES MODERNIZATION ACT (0 AFMA).

PARA SA MARALITANG TAGALUNGSOD
 
IPINAG-UTOS KO NA ANG MGA LUPAIN NA PAGMAMAY-ARI NG PAMAHALAAN AT TINITIRHAN NG MGA MARALITA NATING MAMAMAYAN AY KAAGAD NANG IDEDEKLARA BILANG SOCIALIZED HOUSING SITES. KABILANG NA RITO ANG NAIPAMAHAGI NANG LUPAIN PARA SA 78,000 PAMILYA. MADADAGDAGAN PA ITO NG 31,000 PAMILYA, KASAMA NA DITO ANG 12,000 PAMIL YA SA WELFAREVILLE, MANDALUYONG.

IPAGPAPATULOY RIN NATIN-SA TULONG NG NGOS, l POS, AT PAMAHALAANG LOKAL- ANG PROGRAMANG, NAGTATATAG NG MGA BIGASANG BAYAN SA MGA MARALITANG KOMUNIDAD.

PARA SA SEKTOR NG PAGGAWA SA IKA-125 ANIBERSARYO NG PAGDIRIWANG NG PANDAIGDIGANG ARAW NG PAGGAWA

1. BILANG PAGDINIG SA INYONG PANGUNAHING HINAING NA ANG KONTRAKTWALISASYON AY Dl SANG-AYON SA PRINSIPYO NG SEGURIDAD SA TRABAHO AT KARAPATAN NINYO SA "SELF-ORGANIZATION", IPINAG-UUTOS KO SA KALIHIM NG PAGGAWA PAT STO. TOMAS NA IPAPAWALANG-BISA NA ANG DOLE DEPARTMENT ORDER BLG. 10- 97, UKOL SA LABOR-ONLY CONTRACTING.

2. ITINITIYAK KO SA INYO NA PAG-IIBAYUHIN NG PAMAHALAAN ANG PAGPAPATUPAD SA MGA BATAYANG KARAPATAN NG MANGGAGAWA NA ITINATADHANA NG SALIGANG BATAS -- ITO ANG MGA KARAPATAN UKOL SA PAG-OORGANISA NG SARILING UNYON, SA SAMA-SAMANG PAKIKIPAGTAWARAN, AT SA SAMA-SAMANG PAGKILOS. BATID KO NA ANG MGA ITO AY Dl PA LUBUSANG NAIPAPATUPAD MAGMULA PA NOONG. MGA PANAHONG NG BATAS MILITAR.

3. IPINAG-UUTOS KO RIN ANG STRATEHIKO AT MALAWAKANG PAGSUSURI NG ATING SISTEMA NG PAGDEDETERMINA NG SAHOD TUNGO SA MGA REPORMANG BATAY SA PRINSIPYO NG SALIGANG BATAS UKOL SA KARAPATAN NG LAHAT SA ISANG "LIVING WAGE".

4. BILANG PAGKATIG SA PROTEKSIYON NG MGA MANGGAGAWA SA MGA DI-KANAIS-NAIS NA EPEKTO NG GLOBALISASYON, MAY ILANG MGA INISYATIBA AKONG IBABAHAGI SA INYO. IPINAG-UTOS KO NA ANG PAGKAKAROON NG CABINET CLUSTER ON SOCIAL PROTECTION, NA PANGUNGUNAHAN NG KALIHIM SA PAGGAWA, AT MAGSISILBING PANGUNAHING BALANGKAS PARA MASIGURO NA ANG ATING MGA MAHIHIRAP AY Dl MAAGRABYADO NG MGA BALIKWAS NG PANDAIGDIGANG MERKADO. MAGHAHANAY TAYO NG P27 MILYON MULA SA STATE INSURANCE FUND PARA SA MGA MANGAGAWANG NATANGGAL SA TRABAHO, KABILANG NA ANG MGA MANGGAGAWANG NASA IMPORMAL NA SEKTOR. IPINAG-UUTOS KO RIN NA BILANG SUPORTA SA PAGSASANAY AT EDUKASYON NG MGA MANGGAGAWA, MAGBUBUO NG ISANG DOLE DEVELOPMENT FUND FOR WORKERS NA MAGKAKAROON NG P50 MIL YONG PONDO-P18 MILYON DOON NA MANGGAGALING NA KAAGAD SA PRESIDENT'S SOCIAL FUND.

5. PARA MGA BAGONG BAYANI NG ATING BAYAN, ANG ATING OVERSEAS FILIPINO WORKERS (OFWS):

5.1 TUTULONG TAYONG LABANAN NILA ANG ILLEGAL RECRUITMENT, AT NAGPALABAS NA AKO NG P30 MILYON PARA SA OFFICE FOR MIGRANT WORKERS NG DFA UPANG TUSTUSAN ANG MGA GASTOS-PANLEGAL NG MGA BIKTIMA NG SALOT NG ILLEGAL RECRUITERS.
5.2 MAY 24-HOUR/7 -DAYS-A-WEEK TOLL-FREE HOTLINE NA ILALAGAY SA OWWA NA MAGAGAMIT NG MGA OFW AT NG MGA KABABAYAN NATIN DITO, AT SISIKAPIN DIN NATIN NA SIMULA SA SUSUNOD NA BUWAN, AY Dl NA LALAMPAS NG 24 ORAS ANG KAHIT ANONG TRANSAKSIYON NA KAUGNAY ANG ATING MGA OFW.
5.3 BILANG PANGHULI, BATID KO NA ANG MGA BAGONG BAYANI NATIN ITO AY WALA PA RING PARAAN UPANG MAKABOTO SA ATING MGA ELEKSYON. KAUGNAY NITO INAAYOS NA NATIN ANG ISANG DRAFT BILL PATUNGKOL SA ABSENTEE VOTING NA NAIS KONG I-CERTIFY BILANG "URGENT" SA PAPASOK NA KONGRESO.
5.4 TINITIYAK KO NA RIN SA INYO NGAYON NA MAGKAROON NG MAS MALAWAK NA REPRESENTASYON ANG INYONG MGA TUNAY NA KINATAWAN SA LAHAT NG SANGAY NG PAMAHALAAN, LALUNG-LALO NA SA MGA AHENSIYANG NAAATASANG BUMUO NG MGA PATAKARANG PANG-EKONOMIYA AT PAMPINANSIYA. KASAMA RITO ANG ATING PAGTULAK NG BAGONG PROSESO SA PAGPILI NG MGA TUNAY NA KINATAWAN NG MGA BATAYANG SEKTOR SA NA TIONAL ANTI-POVERTY COMMISSION.

ANG MGA BINABANGGIT KO PO NGAYONG MGA DIREKTIBA AY BUNGA NA RIN NG MADALAS NA KONSULTASYON SA MGA SAMAHAN NG ITONG URI NG KONSULTASYON NA ATING PINA-IIRAL AY PATUNAY LAMANG NA ANG PAKIKINIG SA IBA'T - IBANG INTERES NG MAGKAKAIBANG SEKTOR NG ATING LIPUNAN ANG EPEKTIBONG DAAN TUNGO SA MATIWASAY NA KALOOBAN AT MAUNLAD NA SAMBAYANAN. ITO'Y PATUNAY DIN NA ANG MANGGAGAWANG PILIPINO AY HINDI LAMANG MAHUSAY SA PAGGAWA, SILA'Y MAHUHUSAY DIN SA PAGBUO NG ORGANISASYONG TUMUTULONG UPANG MAKAMIT NATIN ANG KAUNLARAN.

ANG PAGKAKA-ISA NG IBA'T IBANG SEKTOR NG A TING LIPUNAN ANG SlYANG SANDIGAN NG ATING KAUNLARAN. SA PAGKAKA-ISA RIN NAKASALALA Y ANG TAGUMPAY NG PAMAHALAAN. KUNG ANG PAMAHALAAN AY TAPAT AT MAHUSAY AT ANG MANGGAGAWA TULAD NG LABOR SOLIDARITY MOVEMENT. KINIKILALA KO RIN ANG ILANG MGA MAHALAGANG ISYU NA IHINAHAIN DIN NINYO SA PAMAHALAAN. NAGPAPASALAMA T AKO SA INYONG KAHANDAAN NA MAKIPAG-DIYALOGO PARA SA KAPAKANAN NG MGA ANAKPAWIS.